خانه > نی نی یاری > هنرهای مادرانه > بافتنی > آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

رنگ۱= نخ رنگ بدن
رنگ۲= نخ رنگ دست و پا

شماره میل قلاب بافی برای عروسک: ۳٫۲۵mm
شماره میل قلاب بافی برای لباس: ۳٫۷۵mm

آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

دور۱: با نخ رنگ۱، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
۱۰تا پایه کوتاه در داخل حلقه ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره ی پایه کوتاه وصلش کنید.
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۳: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۴: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۱پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۵: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۶: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۲تا پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( ۴۰پایه کوتاه )
دور۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۴۰پایه کوتاه )
دور۸: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۳پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( ۵۰پایه کوتاه )
دور۹تا۱۱: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( در هر دور ۵۰پایه کوتاه )
دور۱۲: { ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۶۲پایه کوتاه )
دور۱۳: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۶۲پایه کوتاه )
دور۱۴: { ۲تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۴۷پایه کوتاه )
دور۱۵: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۴۷پایه کوتاه )
دور۱۶: { ۳تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۳۸پایه کوتاه )
دور۱۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۸پایه کوتاه )
دور۱۸: { ۲تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۲۶پایه کوتاه )
دور۱۹: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۶پایه کوتاه )
دور۲۰: { ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۳۱پایه کوتاه )
دور۲۱تا۲۶: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۱پایه کوتاه )
دور۲۷: { ۴تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۲۸: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۲۹: { ۴تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۴۲پایه کوتاه )
دور۳۰و۳۱: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۴۲پایه کوتاه )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

پایین بدن:

دور۱: با نخ رنگ۱، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
۱۰تا پایه کوتاه در داخل حلقه ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره ی پایه کوتاه وصلش کنید.
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره.
دور۳: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۱پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار.
دور۴: { ۲تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
دور۵: { ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
دور۶: { ۴تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
دور۷: { ۵تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

گوش ها:

دور۱: با نخ رنگ۲، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
دور۲: با نخ رنگ۱، ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره.
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

دست و بازوها:

دور۱: با نخ رنگ۲، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
دور۲: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۰پایه کوتاه )
دور۳: {۱پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۴و۵: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۶: با نخ رنگ۱، ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۷: { ۳تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۱۲پایه کوتاه )
دور۸تا۱۰: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۲پایه کوتاه )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

ساق پاها:

دور۱: با نخ رنگ۱، ۱۸تا زنجیره ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره وصلش کنید.
دور۲تا۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( در هر دور ۱۸پایه کوتاه )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

پاها:

دور۱: با نخ رنگ۲، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۳تا۹: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۱۰: { ۲تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۱۴پایه کوتاه )
دور۱۱: { ۱پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۷پایه کوتاه )
دور۱۲: { ۱کاهش } تا آخر دور تکرار.
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
قسمت پا را پر کنید و با سوزن و نخ ممانند تصویر به ساق پا بدوزید.

دامن:

دور۱: ۳۸تا زنجیره ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره وصلش کنید.
دور۲: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۸پایه کوتاه )
دور۳و۴: ۱ پایه بلند تکی در هر فضای خالی بین ۲ پایه کوتاه دور قبلی. ( ۳۸پایه بلند تکی )
دور۵: { ۳تا پایه بلند تکی در فضاهای خالی – ۲تا پایه بلند تکی در یک فضای خالی } تا آخر دور تکرار. ( ۴۶پایه بلند تکی )
دور۶: { ۱پایه بلند تکی در فضای خالی – ۱زنجیره ببافید } تا آخر دور تکرار. ( ۴۶پایه بلند تکی )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

لباس:

دور۱: نخ را با یک بخیه به بالای دامن وصل کنید و ۱۲تا پایه کوتاه در فضاهای خالی ببافید.
هر بار قبل از رفتن به دور بعد ۱زنجیره ببافید
دور۲تا۴: ۱پایه کوتاه در هر فضای خالی.
یک بخیه در زنجیره بعدی ۲۰تا زنجیره ببافید. با یک بخیه نخ را به آنطرف لباس وصل کنید و ۲۰تا زنجیره ببافید.

کامل کردن عروسک:

۱) گوش ها را به سر عروسک، تقریبا در ششمین دور از سر وصل کنید.
۲) دست ها را با الیاف پر کنید و به ۲طرف بدن وصل کنید.
۳) برای موهای عروسک از نخ رنگ۲، ۴تکه نخ بچینید (مانند ریش لبه شال) به بالای سر وصل کنید.
۴) سر و بدن را هم با الیاف پر کنید و بهم متصل کنید
۵) ساق پا را هم پر کرده و به پایین بدن عروسک وصل کنید.

منبع: بانوکده

توصیه میکنیم ...

آموزش بافت موی کودک

فیلم آموزش بافت مو کودک در کمتر از سه دقیقه

آموزش بافت مو امروز یک مدل جدید برای مادرانی است که می خواهند موهای کودک خود را برای مهمانی با مدل های جدید و متنوع مرتب کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.