خانه > نی نی یاری > هنرهای مادرانه > بافتنی > آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

رنگ۱= نخ رنگ بدن
رنگ۲= نخ رنگ دست و پا

شماره میل قلاب بافی برای عروسک: ۳٫۲۵mm
شماره میل قلاب بافی برای لباس: ۳٫۷۵mm

آموزش بافت عروسک بافتنی خرس

دور۱: با نخ رنگ۱، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
۱۰تا پایه کوتاه در داخل حلقه ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره ی پایه کوتاه وصلش کنید.
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۳: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۴: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۱پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۵: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۶: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۲تا پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( ۴۰پایه کوتاه )
دور۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۴۰پایه کوتاه )
دور۸: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۳پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( ۵۰پایه کوتاه )
دور۹تا۱۱: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( در هر دور ۵۰پایه کوتاه )
دور۱۲: { ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۶۲پایه کوتاه )
دور۱۳: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۶۲پایه کوتاه )
دور۱۴: { ۲تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۴۷پایه کوتاه )
دور۱۵: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۴۷پایه کوتاه )
دور۱۶: { ۳تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۳۸پایه کوتاه )
دور۱۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۸پایه کوتاه )
دور۱۸: { ۲تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۲۶پایه کوتاه )
دور۱۹: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۶پایه کوتاه )
دور۲۰: { ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۳۱پایه کوتاه )
دور۲۱تا۲۶: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۱پایه کوتاه )
دور۲۷: { ۴تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۲۸: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۲۹: { ۴تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۴۲پایه کوتاه )
دور۳۰و۳۱: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۴۲پایه کوتاه )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

پایین بدن:

دور۱: با نخ رنگ۱، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
۱۰تا پایه کوتاه در داخل حلقه ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره ی پایه کوتاه وصلش کنید.
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره.
دور۳: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۱پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار.
دور۴: { ۲تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
دور۵: { ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
دور۶: { ۴تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
دور۷: { ۵تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

گوش ها:

دور۱: با نخ رنگ۲، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
دور۲: با نخ رنگ۱، ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره.
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

دست و بازوها:

دور۱: با نخ رنگ۲، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
دور۲: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۰پایه کوتاه )
دور۳: {۱پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۴و۵: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۶: با نخ رنگ۱، ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۷: { ۳تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۱۲پایه کوتاه )
دور۸تا۱۰: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۲پایه کوتاه )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

ساق پاها:

دور۱: با نخ رنگ۱، ۱۸تا زنجیره ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره وصلش کنید.
دور۲تا۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( در هر دور ۱۸پایه کوتاه )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

پاها:

دور۱: با نخ رنگ۲، ۱۰تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۳تا۹: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۲۰پایه کوتاه )
دور۱۰: { ۲تا پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۱۴پایه کوتاه )
دور۱۱: { ۱پایه کوتاه – ۱کاهش } تا آخر دور تکرار. ( ۷پایه کوتاه )
دور۱۲: { ۱کاهش } تا آخر دور تکرار.
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
قسمت پا را پر کنید و با سوزن و نخ ممانند تصویر به ساق پا بدوزید.

دامن:

دور۱: ۳۸تا زنجیره ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره وصلش کنید.
دور۲: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۸پایه کوتاه )
دور۳و۴: ۱ پایه بلند تکی در هر فضای خالی بین ۲ پایه کوتاه دور قبلی. ( ۳۸پایه بلند تکی )
دور۵: { ۳تا پایه بلند تکی در فضاهای خالی – ۲تا پایه بلند تکی در یک فضای خالی } تا آخر دور تکرار. ( ۴۶پایه بلند تکی )
دور۶: { ۱پایه بلند تکی در فضای خالی – ۱زنجیره ببافید } تا آخر دور تکرار. ( ۴۶پایه بلند تکی )
یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.

لباس:

دور۱: نخ را با یک بخیه به بالای دامن وصل کنید و ۱۲تا پایه کوتاه در فضاهای خالی ببافید.
هر بار قبل از رفتن به دور بعد ۱زنجیره ببافید
دور۲تا۴: ۱پایه کوتاه در هر فضای خالی.
یک بخیه در زنجیره بعدی ۲۰تا زنجیره ببافید. با یک بخیه نخ را به آنطرف لباس وصل کنید و ۲۰تا زنجیره ببافید.

کامل کردن عروسک:

۱) گوش ها را به سر عروسک، تقریبا در ششمین دور از سر وصل کنید.
۲) دست ها را با الیاف پر کنید و به ۲طرف بدن وصل کنید.
۳) برای موهای عروسک از نخ رنگ۲، ۴تکه نخ بچینید (مانند ریش لبه شال) به بالای سر وصل کنید.
۴) سر و بدن را هم با الیاف پر کنید و بهم متصل کنید
۵) ساق پا را هم پر کرده و به پایین بدن عروسک وصل کنید.

منبع: بانوکده

توصیه میکنیم ...

کاردستی مهدکودک

کاردستی مهدکودک ، بابانوئل پنبه ای بسازید

با دنیال کردن این پست می توانید آموزش ساده ساخت بابا نوئل و آدم برفی بامزه را با وسایل دم دستی یاد بگیرید. این کاردستی می تواند مقدمه ای برای ایده دادن به کودکان باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.